Od początku roku szkolnego pragniemy dla naszych Maluchów zorganizować dodatkowe zajęcia oraz terapie.

Do realizacji tego zadania potrzebujemy Waszego wsparcia finansowego.

Jeżeli chcesz pomóc, kliknij POMAGAM >>>

Terapia SI

Terapia ta polega na rozwijaniu prawidłowego odbioru i analizy bodźców dostarczanych z otoczenia poprzez zmysły zewnętrzne (wzrok, słuch, dotyk, smak, węch) oraz płynące z własnego ciała poprzez zmysły wewnętrzne (równowagi i czucia głębokiego). Jest dla dziecka bardzo atrakcyjna, gdyż ma charakter wesołej zabawy ruchowej. Podczas tej zabawy dostarczane są dziecku takie bodźce, których najbardziej potrzebuje jego system nerwowy (co wiemy z diagnozy). Terapia ta zwana "naukową zabawą" odbywa się w przyjemnej sali wyposażonej w specjalistyczny sprzęt i pomoce do stymulacji wszystkich systemów zmysłowych. Terapeuta przygotowuje dla każdego dziecka indywidualny program dostosowany do jego potrzeb z zachowaniem zasady stopniowania trudności. Sprzyja to utrzymaniu stałego zainteresowania dziecka i ciągłemu poprawianiu jego samooceny dzięki osiąganym sukcesom. To zaś motywuje dziecko do dalszego wysiłku.

Rytmika

Zajęcia rytmiczno-muzyczne rozwijają wyobraźnię u dzieci i inwencję twórczą, wpływają na kształtowanie pozytywnych cech charakteru, przygotowują dzieci do rozpoczęcia nauki w szkole, budzą wiarę we własne siły i możliwości, wyrabiają umiejętności skupienia się i koncentracji, kształtują umiejętność poczucia odpowiedzialności. W obrębie tej terapii prowadzone są również zajęcia ruchowe i taniec integracyjny na wózkach, które poprawiają ogólny stan zdrowia dzieci, a co najważniejsze podnoszą ich sprawność psychofizyczną, dają również efekty w łagodzeniu zaburzeń w sferze uczuciowo-emocjonalnej i społecznej. Prowadzi to do podnoszenia samooceny niepełnosprawnego dziecka, odreagowania napięcia, redukcji lęku i niepewności, a także do podniesienia poczucia satysfakcji. Taniec staje się źródłem radości.

Terapia wzroku

Terapia to rehabilitacja oraz leczenie zaburzeń widzenia niemożliwych do skorygowania za pomocą okularów lub operacji. Pozwala przywrócić sprawność nieprawidłowo rozwiniętych bądź utraconych funkcji wzroku.

Dogoterapia

Celem ogólnym zajęć psychorozwojowych z udziałem psa jest rozwijanie sfery umysłowej dziecka, wpływając na koncentrację uwagi, rozwój mowy i funkcji poznawczych, pobudzanie zmysłu wzroku, słuchu, dotyku i węchu. Osoby biorące udział w zajęciach uczą się określania związków przyczynowo - skutkowych, rozpoznawania kolorów i kształtów, różnic i podobieństw.

Terapia Metodą Krakowską

Metoda Krakowska jest systemową terapią funkcji poznawczych dzieci z różnymi zaburzeniami rozwojowymi i genetycznymi. Podstawowym założeniem metody jest stymulacja rozwoju intelektualnego dziecka. Budowanie systemu językowego (czasem jedynie w formie komunikacyjnej) umożliwia nie tylko komunikację, opisywanie i wyjaśnianie  świata, ale także budowanie własnej tożsamości. Nie chodzi tylko o naukę mowy, czy naukę czytania, ale o osiąganie kolejnych etapów w rozwoju wszystkich funkcji poznawczych.


Dzięki uczestnictwu w warsztatach nasze dzieci
• zwiększają aktywność i sprawność ruchową
• uczą się okazywać emocje
• poprawiają koncentrację,
• zwiększają swoje poczucie odpowiedzialności i samodzielności
• przełamują lęk przed zwierzętami
• uczą  się empatii i wrażliwości