ROZDZIAŁ I – POSTANOWIENIA OGÓLNE

 §1

Fundacja pod nazwą Gdańska Fundacja Korczaka „Kochaj i dawaj przykład” zwana dalej Fundacją ustanowiona została aktem notarialnym sporządzonym przez notariusz Małgorzatę Imach w siedzibie Kancelarii Notarialnej w Gdańsku przy ul. Podwale Staromiejskie 109/112 B lok. 1. z dnia 12.03.2015r. Fundacja została ustanowiona przez Katarzynę Krefft zwaną dalej Fundatorem.

 

Fundacja działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (t.j. Dz. U z 1991 r. Nr 46, poz. 203 ze zm.), ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 ze zm.) oraz niniejszego Statutu.

§ 2

Fundacja posiada osobowość prawną.

§ 3

 1. Siedzibą Fundacji jest Miasto Gdańsk.
 2. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Dla właściwego realizowania swoich celów Fundacja może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej

§ 4

 1. Fundacja może tworzyć oddziały, filie, ośrodki, biura i jednostki organizacyjne do realizowania działań statutowych.
 2. Fundacja może przystępować do innych fundacji, spółek prawa cywilnego  i handlowego oraz innych jednostek organizacyjnych w tym spółek z udziałem podmiotów zagranicznych na zasadach określonych w odrębnych przepisach

§ 5

 1. Fundacja jest organizacją pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 2. Działalność statutowa Fundacji może być prowadzona jako działalność nieodpłatna lub jako działalność odpłatna w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego. Obie te formy działalności będą rachunkowo wyodrębnione   w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników przy uwzględnieniu przepisów dotyczących rachunkowości.
 3. Fundacja  nie działa w celu osiągnięcia zysku; osiągany dochód przeznaczać będzie na realizację celów statutowych.

§ 6

 1. Fundacja posługuje się  pieczęcią z oznaczeniem nazwy i siedziby Fundacji.
 2. Fundacja używa wyróżniającego ją znaku graficznego.

§ 7

 1. Czas trwania Fundacji jest nieokreślony.
 2. Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister pracy i polityki społecznej.

§ 8

Fundacja może ustanawiać odznaki i medale honorowe oraz przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym, zasłużonym dla Fundacji.

 

ROZDZIAŁ II – CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI

§ 9

Celem Fundacji jest prowadzenie wszechstronnej działalności w zakresie rozwoju, ochrony zdrowia lub wychowania dzieci, w szczególności dzieci pozbawionych opieki rodziców biologicznych, przebywających w Domu im. Janusza Korczaka Regionalnej Placówce Opiekuńczo-Terapeutycznej w Gdańsku.

§ 10

 1. Fundacja prowadzi działalność społecznie użyteczną na rzecz ogółu społeczności w sferze następujących zadań publicznych:
 • pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,
 • wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,
 • działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
 • działalności charytatywnej,
 • ochrony i promocji zdrowia,
 • działalności na rzecz osób niepełnosprawnych,
 • nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania,
 • wypoczynku dzieci i młodzieży,
 • promocji i organizacji wolontariatu,
 • działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka,
 • przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.
 1. Działalność ta jest wyłączną statutową działalnością Fundacji.

§ 11

Fundacja realizuje swój cel m.in. poprzez:

 • pomoc finansową lub rzeczową dla osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej i materialnej, w tym: zakup żywności, środków higieny i innych artykułów do realizacji potrzeb życia codziennego,
 • pomoc dzieciom częściowo lub całkowicie pozbawionym opieki rodziców,
 • wspieranie programów rehabilitacji zdrowotnej, społecznej lub zawodowej dzieci lub młodzieży,
 • organizowanie kwest pieniężnych, zbiórek, w kraju lub za granicą, pozyskiwanie sponsorów okolicznościowych lub stałych
 • finansowanie leczenia, rehabilitacji, zakup niezbędnego sprzętu medycznego lub rehabilitacyjnego oraz leków lub środków medycznych dla osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej lub materialnej.
 • inicjowanie i rozwijanie specjalistycznych form pomocy dla dzieci niepełnosprawnych,
 • pomoc dzieciom z zaburzeniami rozwojowymi – poprzez diagnozę lub terapię
 • organizowanie lub prowadzenie placówek oświatowo-wychowawczych lub edukacyjnych oraz poradni psychologiczno-pedagogicznych
 • organizowanie i finansowanie kolonii i wycieczek dla dzieci lub młodzieży,
 • organizowanie lub finansowanie imprez sportowych, rekreacyjnych lub  kulturalnych,
 • organizowanie koncertów o charakterze artystycznym, konkursów lub festynów oraz innych imprez publicznych,
 • prowadzenie szkoleń lub akcji informacyjnych,
 • podejmowanie działań psychologicznych lub pedagogicznych na rzecz dzieci krzywdzonych lub ich rodzin.
 • wspieranie działań w zakresie ochrony praw dzieci,
 • wspieranie lub realizacja projektów opartych na angażowaniu wolontariuszy,
 • współpracę z polskimi lub zagranicznymi instytucjami lub organizacjami, w tym podejmowanie starań o pomoc rzeczową lub finansową.

§ 12

Przedmiotem nieodpłatnej działalności Fundacji, stosownie do Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007) jest:

 • Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem (87.90.Z)
 • Pomoc społeczna z zakwaterowaniem zapewniająca opiekę pielęgniarską (87.10.Z)
 • Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana (88.99.Z)
 • Działalność wspomagająca edukację (85.60.Z)
 • Działalność fizjoterapeutyczna (86.90.A)
 • Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowanej (86.90.E)
 • Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych (72.20.Z)
 • Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych (90.01.Z)
 • Wydawanie książek (58.11.Z)
 • Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (58.14.Z)
 • Pozostała działalność wydawnicza (58.19.Z)
 • Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (82.30.Z)

§ 13

Przedmiotem odpłatnej działalności Fundacji, stosownie do Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007) może być działalność w zakresie:

 • Wydawanie książek (58.11.Z)
 • Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (58.14.Z)
 • Pozostała działalność wydawnicza (58.19.Z)
 • Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (82.30.Z)

 

ROZDZIAŁ III – MAJĄTEK FUNDACJI

§ 14

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 1.000zł oraz mienie nabyte w toku działania Fundacji.

§ 15

Dochody Fundacji mogą pochodzić z:

 • darowizn, spadków, zapisów,
 • dotacji i subwencji oraz grantów,
 • dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
 • dochodów z majątku Fundacji,
 • odsetek bankowych,
 • nawiązek przyznawanych przez właściwy organ.

§ 16

Dochody Fundacji pochodzące z darowizn, spadków, zapisów dotacji i subwencji mogą być użyte do realizacji celów Fundacji według swobodnego uznania Zarządu, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

§ 17

W sprawach powołania Fundacji do dziedziczenia jej Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza, lecz tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

§ 18

Fundacja nie może:

 • udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli zwanych dalej „osobami bliskimi”.
 • przekazywać majątku Fundacji na rzecz osób wymienionych w pkt. 1 niniejszego paragrafu na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich w szczególności jeśli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
 • wykorzystać majątku Fundacji na rzecz osób wymienionych w pkt 1 niniejszego paragrafu na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego.
 • Dokonywać zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą osoby wymienione w pkt 1 niniejszego paragrafu lub jego bliscy, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

ROZDZIAŁ IV – WŁADZE FUNDACJI

§ 19

Organami Fundacji są:

 • Rada Fundacji,
 • Zarząd Fundacji.

§  20

Rada Fundacji

1.    Rada Fundacji jest organem stanowiącym, kontrolnym, nadzorującym i opiniującym   Fundacji
2.    Rada Fundacji składa się z trzech do sześciu członków powoływanych przez  Fundatora na pięcioletnią kadencję.
3.    W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady może nastąpić w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez pozostałych członków Rady Fundacji. 
  Fundator nie może być w ten sposób pozbawiony członkostwa w Radzie Fundacji.
4.    Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji  z członkostwa lub śmierci członka Rady.
5.    Nie można łączyć członkostwa w Radzie Fundacji z pełnieniem funkcji w Zarządzie Fundacji lub ze stosunkiem pracy z Fundacją.
6.    Członkowie Rady Fundacji nie mogą:

 • pozostawać z członkami Zarządu w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,
 • być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane   z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 • otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrotu uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenia w wysokości  wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie
  w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.
 1. Członkowie Rady Fundacji nie podlegają Zarządowi Fundacji w zakresie wykonywania kontroli i nadzoru nad działalnością Fundacji.

§ 21

 1. Rada Fundacji zbiera się, co najmniej raz w roku.
 2. Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek   Zarządu lub Fundatora, zgłoszony na piśmie.
 3. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów; w razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.

§ 22

Do zadań Rady należy w szczególności:

 • Powoływanie i odwoływanie Prezesa i członków Zarządu.
 • Podejmowanie decyzji o zatrudnieniu członków Zarządu i ustalanie ich  wynagrodzenia.
 • Ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań lub bilansu  i udzielanie członkom Zarządu absolutorium
 • Kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu Fundacji.
 • Wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji.
 • Nadzór nad działalnością Fundacji.
 • Podejmowanie decyzji o połączeniu z inną Fundacją lub o likwidacji Fundacji.

§ 23

Rada Fundacji w celu wykonania swych zadań jest uprawniona do:

 • Żądania od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji.
 • Dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji.

§ 24

Zarząd Fundacji

 1. Zarząd Fundacji składa się z nie więcej niż trzech osób powoływanych przez Radę Fundacji na pięcioletnią kadencję.
 2. Fundator może zostać powołany do Zarządu Fundacji
 3. Członkowie Zarządu nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za  przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 4. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
 5. Zarząd Fundacji w całości lub jej poszczególni członkowie mogą być odwołani przez Radę Fundacji przed upływem kadencji w drodze uchwały podjętej bezwzględną większością głosów.

§ 25

 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:
 • uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych,
 • uchwalanie regulaminów,
 • sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,
 • ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia  pracowników Fundacji
 • podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do   kompetencji innych organów,
 • przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,
 • występowanie z wnioskiem i wyrażanie zgody w sprawie zmian statutu Fundacji, połączenia z inna fundacją oraz likwidacji Fundacji.
 1. Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał podejmowanych na posiedzeniach lub w trybie obiegowym, pod warunkiem, że wszyscy członkowie Zarządu wyrażą 
  zgodę na podjęcie uchwały w tym trybie. Uchwały są podejmowane zwykłą  większością głosów jego członków obecnych na posiedzeniu Zarządu
  lub  głosujących w trybie obiegowym.
 2. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu.
 3. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu z własnej inicjatywy lub na wniosek Rady Fundacji albo innego członka Zarządu.
 4. Zarząd co roku, do dnia 30 czerwca, zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji Roczne Sprawozdanie z działalności Fundacji.

§ 26

Sposób Reprezentacji

Oświadczenie woli w imieniu Fundacji składa Prezes samodzielnie lub dwóch członków Zarządu łącznie.

§ 27

Wymagania dotyczące członków Zarządu

 1. Członek Zarządu, Rady Fundacji oraz likwidator odpowiada wobec Fundacji za szkodę wyrządzoną działaniem lub zaniechaniem sprzecznym z prawem lub  postanowieniami statutu Fundacji, chyba że nie ponosi winy.
 2. Członek Zarządu, Rady Fundacji oraz likwidator Fundacji powinien przy  wykonywaniu obowiązków dołożyć staranności wynikającej z zawodowego charakteru swojej działalności.
 3. Członek Zarządu, Rady Fundacji, wykonujący swoje obowiązki społecznie, jest obowiązany dokładać przy tym należytej staranności

§ 28

Sprawozdania

 1. Fundacja  sporządza roczne sprawozdanie merytoryczne ze swojej  działalności, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych.
 2. Fundacja  sporządza roczne sprawozdanie finansowe, na zasadach określonych w przepisach o rachunkowości.
 3. Fundacja podaje sprawozdania, o których mowa w ust. 1 i 2, do publicznej  wiadomości w sposób umożliwiający zapoznanie się z tym sprawozdaniem
  przez zainteresowane podmioty, w tym poprzez zamieszczenie na swojej stronie  internetowej.
 4. Fundacja, niezależnie od obowiązków wynikających z przepisów odrębnych, przekazuje ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego 
  sprawozdanie finansowe i merytoryczne w terminie 15 dni od dnia zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego.

§ 29

Zmiana Statutu
Zmian w statucie Fundacji dokonuje Rada Fundacji za zgodą Zarządu Fundacji. Zmiany statutu mogą dotyczyć celów, dla realizacji, których Fundacja zastała ustanowiona  i określonych w akcie założycielskim.

§ 30

Połączenie z inną fundacją

 1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
 2. Połączenie z inna fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.
 3. W sprawach połączenia z inną Fundacją właściwy jest Zarząd, przy czy jego decyzje zapadają w drodze jednomyślnej uchwały i dla swej skuteczności wymagają zatwierdzenia przez Radę Fundacji.

§ 31

Likwidacja Fundacji

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustawiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
 2. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Rada Fundacji.
 3. Decyzję o likwidacji podejmuje Rada Fundacji w drodze uchwały podjętej  bezwzględną większością głosów.
 4. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji fundacji mogą zostać  przeznaczone mocą uchwały Rady Fundacji na rzecz działających w RP fundacji o zbliżonych celach.